Leveringsvilkår bedrift

Oppdatert 1. juni 2016

Generelt gjelder "Standard kraftleveringsavtale" fremforhandlet av Forbruke­rombudet og bransjeorganisasjonen Energi Norge. I tillegg gjelder følgende spesialvilkår for strømavtalene:

 

Spotpris

Kunden avregnes etter Nord Pools timepriser i Sunndal Energis nettområde. I øvrige nettområder avregnes kunden etter Nord Pools gjennomsnittspris pr måned. I tillegg kommer våre innkjøpskostnader, et månedlig fast kronebeløp, kostnader til kjøp av lovpålagte elsertifikater samt offentlige avgifter. Avtalen kan sies opp med 14 dagers varsel.

 

Fastpris

Prisen er fast og avtalen bindende for den avtalte perioden. Dersom kunden ved avtalens utløp ikke har inngått ny fastprisavtale, vil kunden få levert strømavtale "Innkjøpspris". Det påløper et gebyr på minimum kr XXX,- dersom avtalen sies opp før kontraktstiden er over.

 

Variabel pris

Tekst kommer her

 

Fast og spotpris

Tekst kommer her

 

Bestilling og flytting

Ved bestilling av strøm gir kunden Sunndal Energi AS fullmakt til å ordne alle formaliteter med kundens netteier. Kraftprisavtalen er knyttet til virksomhetens organisasjonsnummer. Ved flytting vil kunden få overført avtalen til ny adresse, med mindre kunden sier opp avtalen.

 

Faktura

I Sunndal Energis nettområder faktureres strøm og nett samlet etterskuddsvis annen hver måned. Kunder i andre nettområder kan ha avvikende faktureringsintervaller. Ved forsinket betaling, vil kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrente etter gjeldende satser.

Leveringsvilkårene kan endres med 14 dagers varsel på våre internettsider eller på annen egnet måte.

 

Les mer om standard kraftleveringsavtale