Personvern

For å kunne levere produkter og tjenester til deg som kunde vil det være behov for å behandle personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også annen informasjon som kan knyttes til deg indirekte. I denne personvernerklæringen får du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler.

Personvernerklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger ved leveranse av produkter og tjenester, gjennom våre nettsider og vår app, og generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Personvernerklæring

Behandlingsansvar

Sunndal Energi, ved virksomhetens øverste leder, har ansvar for behandling av personopplysninger knyttet til leveranse av de produkter og tjenester som selskapet tilbyr.

Ditt personvern er viktig, og vi ønsker å ta godt vare på deg som kunde og dine personopplysninger gjennom å til enhver tid følge gjeldende personvernlovgivning. Personvernerklæringen du finner her, beskriver hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger, samt ansvarsforhold knyttet til håndtering av personopplysninger. Du finner informasjon om hvorfor, hvordan og hvor lenge vi behandler dine personopplysninger. I tillegg beskriver den dine rettigheter knyttet til personvern.

Vår personvernerklæring oppdateres her på sunndalenergi.no og i vår app slik at du som kunde til enhver tid skal ha oversikt over hvordan vi behandler personopplysninger. Ved betydelige endringer vil du som kunde få direkte beskjed om dette.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

For å levere tjenestene du har bestilt, må vi ha tilstrekkelig informasjon om deg. Hvilke opplysninger som behandles avhenger av hvilke avtaler du har inngått med oss, henvendelser vi har mottatt fra deg og opplysninger som du har gitt eksplisitt samtykke til at vi kan behandle.

Følgende opplysninger vil normalt behandles av oss:

Identifikasjonsopplysninger
Eksempel: 
Navn, fødselsnummer, kundenummer, kontaktpersoner (f.eks. verge), bankkontonummer. Disse opplysningene hentes primært fra deg som kunde, men kan også hentes fra registre som Folkeregistreret, Bisnode osv.

Kontaktinformasjon
Eksempel: 
Adresser, epostadresse, telefonnummer. Disse opplysningene hentes primært fra deg som kunde, men kan også hentes fra registre som Folkeregistreret, Bisnode osv.

Anleggsdata

Eksempel: Anleggsadresse, målernummer, målepunkt-ID, måleverdier, komponenter/utstyr med unikt nummer. Disse opplysningene hentes fra ELHUB, eventuelt underleverandørers systemer ved kjøp av smarte komponenter.

Kundegenererte data
Eksempel:
 Informasjon om bruk av tjenester, forbruk, forbruksmønster, betalingsmønster, informasjon som legges igjen på sunndalenergi.no, kundedialog. Disse opplysningene hentes fra ELHUB eventuelt underleverandørers systemer ved kjøp av smarte komponenter, vårt kundeinformasjonssystem og selskap som leverer innfordringstjenester.

Kommunikasjonsinnstillinger
Eksempel:
 Preferanser du som kunde har satt for f.eks. markedsføring, pushvarsling, kommunikasjonskanaler. Disse opplysningene hentes fra deg som kunde

Hvordan bruker vi opplysningene?

Vi støtter oss på avtale, samtykke og berettiget interesse som behandlingsgrunnlag for våre tjenester.

Administrere kundeforholdet
For å administrere og levere produkter og tjenester du har bestilt, benytter vi Identifikasjonsopplysninger, Kontaktinformasjon og Anleggsdata. Ved bruk av produkter og tjenester vil Kundegenererte data og Kommunikasjonsinnstillinger benyttes for å forvalte kundeforholdet, for bestilling av tilleggstjenester, for endring av eksisterende avtaler, samt for opphør av kundeforholdet. Den enkelte kunde ses på som eksisterende kunde inntil leveranse av tjenester er opphørt og sluttfaktura for mottatte tjenester er betalt.

Avregning og fakturering
For å kunne fakturere og innfordre (herunder inkasso) medgåtte kostander ut ifra avtalt pris, forbruk og betalingsavtale, bruker vi Anleggsdata for innhenting av målerverdier og Kundegenererte data for innhenting av eventuelt forbruk knyttet til andre tjenester.

Teknisk drift og kundestøtte
For å kunne varsle deg som kunde proaktivt om feil og forslag til løsning, feilsøking og retting av tekniske feil, prisvarsler, kundeservice, generell kundekommunikasjon, bruker vi Identifikasjonsopplysninger, Kontaktinformasjon og Anleggsdata. Samme opplysninger brukes ved bestilling av smarte enheter for å koble disse sammen med aktuelle tilleggstjenester.

Markedsføring
For markedsføringsaktiviteter benytter vi Kontaktinformasjon. Kontaktinformasjon benyttes også for å tilby fordeler til eksisterende kunder.

Internt forbedringsarbeid
Kundegenererte data vil kunne brukes for analyse og innsiktsarbeid (statistiske analyser, utredninger og forskningslignende metoder) for å få innsikt/kunnskap og erfaringer for å kunne gjøre forbedringer av for eksempel egne prosesser, kundeopplevelse, kundereiser, tjeneste- og leveransekvalitet mv.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi deler kun nødvendige personopplysninger med våre aktuelle tjenesteleverandører for å kunne levere avtalte produkter og tjenester til deg. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning. I disse tilfellene inngår vi egne databehandleravtaler som ivaretar ditt personvern og sikrer at opplysningene blir brukt til det formålet som er avtalt. Eksempel er inkassobyråer og leverandør av elbilladere.

Som strømleverandør er vi forpliktet til å utveksle og innhente informasjon med Statnett sitt sentrale IT-system, ELHUB. I ELHUB koordineres kraftmarkedsprosessene for strømsalg, inn- og utflytting, opphør samt innhenting av forbruk, dvs. måleverdier.

Merk at vi aldri vil dele dine personopplysninger med en tredjepart uten at vi har en berettiget interesse til dette, vi har ditt samtykke, eller overførselen er nødvendig for oppfyllelse av avtalen vår med deg. Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet (eksempelvis Skatteetaten).

Vi kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data som ikke kan spores tilbake til deg.

Du kan alltid føle deg trygg på at vi ønsker å ivareta ditt personvern når du oppgir dine personopplysninger til oss, eller vi samarbeider med andre aktører.

Hvor lenge beholder vi personopplysninger om deg?

Vi behandler kun opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til fortsatt å ta vare på opplysningene. Vi kan i visse situasjoner, være lovpålagt å oppbevare personopplysninger.

Vi sletter eller avidentifiserer personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige til det formålet de ble innhentet for. Dine personlige detaljer og transaksjonsdata kommer ikke til å beholdes lenger enn angitt i tabellen under:

Bokføringsloven

inntil 6 år

Foreldelsesloven

inntil 13 år

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester

inntil 3 år

Skatteforvaltningsloven

inntil 10 år

 

Hvordan beskytter vi personopplysninger om deg?

Sunndal Energi tar i bruk tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som beskytter personopplysningene dine mot misbruk, tap eller lekkasje.

For å sikre oss at behandlingen av personopplysninger skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos oss som har tilgang til informasjonen du gir oss. Det er kun ansatte som har behov for slik godkjenning som har tilgang, og vi gir ansatte detaljerte instrukser om hvordan personopplysninger skal behandles.

I tilfeller hvor vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler som sikrer at personopplysningene blir behandlet på en trygg måte.

Hvor oppbevares og behandles dine personopplysninger?

Personopplysningene vi behandler lagres på servere som er lokalisert innenfor EU/EØS. Dette anses i dag for å være en trygg og tilfredsstillende lagring av dine opplysninger, da alle EU/EØS-stater er forpliktet til å møte kravene i GDPR og dermed sikrer et minimum av personvern. Vi sender ikke noen personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Hva er dine rettigheter?

Innsyn i personopplysningene dine:
Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. En god del av den informasjonen vi har om deg som kunde, får du oversikt over på sunndalenergi.no, Min side og i vår kundeapp. Du har også rett til å be om en kopi av personopplysningene vi behandler om deg.

Retting av personopplysninger
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Dette er nødvendige for å iverksette avtalene vi har inngått med deg og for å gi deg god service. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.

Sletting av personopplysninger
Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker tilbake ditt samtykke, vil informasjon som vi har lagret om deg bli slettet under den forutsetning at vi ikke har annet grunnlag for å beholde disse. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette.

Begrensning av behandling av personopplysninger
Du kan be om at vi begrenser bruken av dine personopplysninger.

Dataportabilitet/Overføring av personopplysninger
Du kan be om at dine opplysninger overføres til deg eller til annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Rett til å trekke tilbake samtykke
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om at vi kan lagre og behandle dine personopplysninger, der slikt samtykke er gitt.

Rett til å protestere
Du har rett til å protestere mot behandling som skjer på grunnlag av en berettiget interesse. Vi kan avvise forespørselen dersom vi har en tvingende grunn til å fortsette behandlingen.

Rett til å begrense behandlingen
På visse vilkår har du rett til å be om at behandlingen begrenses.

Rett til å reservere deg mot markedsføring
Du kan reservere deg mot å motta markedsføring fra oss. Dette gjelder både elektronisk markedsføring, kundeundersøkelser, og markedsføring som skjer over telefon og post. Som regel kan du gjøre dette ved å klikke på lenken nederst i epostene vi sender deg. Du kan også kontakte oss gjennom kundeservice eller på kontaktopplysningene du finner i punkt 12.

Vær oppmerksom på at alle rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følge av lov.

Automatisert beslutningsprosess

Bruk av automatiserte beslutningsprosesser med vesentlig virkning for deg vil kun utføres med grunnlag i lov, dersom det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, eller dersom du har gitt samtykke.

Vi vil informere deg om automatiske beslutningsprosesser på forhånd gjennom avtalevilkår. Du har rett til å bestride beslutninger som utelukkende er basert på automatisert behandling, og be om en manuell beslutningsprosess.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler og lignende teknologier?

Cookies (informasjonskapsler):
Informasjonskapsler, eller cookies som de ofte kalles, er små tekstfiler som inneholder en liten mengde informasjon som et nettsted kan se. På sunndalenergi.no bruker vi informasjonskapsler for å samle inn informasjon om bruksmønstre slik at vi kan tilpasse og forbedre brukeropplevelsen.

Du kan justere innstillingen i nettleseren din, dersom du ønsker å avvise bruken av cookies. Gjør du dette må du være oppmerksom på at www.sunndalenergi.no kanskje ikke fungerer som forventet. Ingen personopplysninger lagres i informasjonskapsler på www.sunndalenergi.no.

Analyseverktøy:
Vi samler inn anonyme opplysninger om besøkende på sunndalenergi.no gjennom analysesystemet Google Analytics. Dette gjør vi for å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle websiden. Statistikken gir oss blant annet svar på: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Vi kan ikke spore opplysningene tilbake til den enkelte bruker. Vi samler videre informasjon om bruk og trafikk, for eksempel informasjon om innloggingshistorikk, bruks- og navigasjonsmønstre, hvilke nettsider de besøker, antall visninger av nettsider og antall brukere. 

Piksler:
En piksel er en grafikkfil som inneholder en unik identifikator i e-poster. I e-post kampanjer og nyhetsbrev bruker vi piksler. Dette gir oss mulighet til å spore hva som eksempelvis er klikket på i kampanjeinnholdet. Vi har også oversikt over hvilke nyhetsbrev som sendes til deg, hvilke som åpnes og hvilket e-postprogram du bruker.

Tilsynsmyndighet og klagerett

Datatilsynet er tilsynsmyndighet når det gjelder behandling av personopplysninger. Vi oppfordrer deg til alltid å ta kontakt med Sunndal Energi først dersom du mener at dine rettigheter ikke er oppfylt. Dersom du ønsker å klage til Datatilsynet, finner du mer informasjon om dette og fremgangsmåten for klaging på deres hjemmesider, datatilsynet.no.

Behandlingsansvarlig

Sunndal Energi er behandlingsansvarlig for personopplysninger knyttet til denne personvernerklæringen.

Selskapsnavn: Sunndal Energi AS
Organisasjonsnummer: 925 335 703
Forretningsadresse: Mongstugata 9, 6600 Sunndalsøra
Postadresse: Mongstugata 9, 6600 Sunndalsøra
Epost: firmapost@sunndalenergi.no

Dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Ta også kontakt med oss hvis du mener at vi behandler personopplysninger om deg urettmessig.

 

Her finner du Personvernerklæring Sunndal Energi AS som pdf.