Leveringsvilkår privat

Generelt gjelder "Standard kraftleveringsavtale". I tillegg gjelder følgende vilkår for strømavtalene: 

Spotpris
Kunden avregnes etter Nord Pools gjennomsnittspris pr måned. I tillegg kommer vårt påslag som er inkludert kostnader med elsertifikat. Kontrakten løper inntil den blir oppsagt av en av partene. Årlig forbruk inntil 40 000 kWh.

Fastpris
Prisen er fast og avtalen bindende for den avtalte perioden. Dersom kunden ved avtalens utløp ikke har inngått ny strømavtale, vil kunden få levert variabel pris. Ved brudd av kontrakt påløper et gebyr, avhengig av hvor lang tid det er igjen av bindingstiden.  Kr 500,- hvis det er igjen 6 mnd. eller mindre, og kr 1000,- dersom det er igjen over 6 mnd. eller mer. Årlig forbruk inntil 40 000 kWh. Nye kunder kan bli kredittvurdert. Vi forbeholder oss rett til å avvise kontrakter dersom resultatet av kredittvurderingen gir saklig grunn for det. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.

Variabel pris
Variabel pris er markedsavhengig, det vil si at den styres av tilgang og etterspørsel, påvirkes av temperatur, nedbør og konkurranse og tar utgangspunkt i forventet pris frem i tid. Prisen kan bli justert flere ganger i året. 30 dagers varsel ved prisendring. Årlig forbruk inntil 40 000 kWh.

Fast og spotpris
Denne avtalen består av 50 % fastpris med ett års varighet og 50 % spotpris. Fastdelen sikrer deg mot de verste pristoppene. Spotprisen sørger for at du er med når prisene er lave. Med denne avtalen vil du få en viss forutsigbarhet, og samtidig være med på prissvingningene i markedet. Når det faktureres vil 50 % av forbruket i perioden bli fakturert til fastpris og 50 % til spotpris. Dersom kunden ved avtalens utløp ikke har inngått ny strømavtale, vil kunden få levert variabel pris. Ved brudd av kontrakt påløper et gebyr, avhengig av hvor lang tid det er igjen av bindingstiden.  Kr 500,- hvis det er igjen 6 mnd. eller mindre, og kr 1000,- dersom det er igjen over 6 mnd. eller mer. Årlig forbruk inntil 40 000 kWh. Nye kunder kan bli kredittvurdert. Vi forbeholder oss rett til å avvise kontrakter dersom resultatet av kredittvurderingen gir saklig grunn for det. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.

Timesspotpris
Timesspotpris følger prisen på Nord Pool time for time. Pris blir Nord Pool sin timepris + påslag (som er inkludert kostnader med elsertifikat) x kundens forbruk i hver time. På fakturaen vil det bli en gjennomsnittspris av dette som vises. Kontrakten løper inntil den blir oppsagt av en av partene.

Statlige avgifter
Endringer i statlige avgifter fører til tilsvarende endringer i prisen.

Bestilling og flytting
Ved bestilling av strøm gir kunden Sunndal Energi AS fullmakt til å ordne alle formaliteter med kundens netteier. Kraftprisavtalen er personlig. Ved flytting kan kunden be om å få overført avtalen til ny adresse.

Faktura
I Sunndal Energis nettområde faktureres strøm og nett samlet etterskuddsvis hver måned. Kunder i andre nettområder kan ha avvikende faktureringsintervaller. Ved forsinket betaling, vil kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrente etter gjeldende satser. Ved papirfaktura blir det belastet et miljøgebyr på kr 29,-.

Endring i priselementer og vilkår
Ved endring i priselementer eller vilkår varsles kunden direkte senest 30 dager før endringen trer i kraft iht. prisopplysningsforskriften. 

Her finner du standard kraftleveringsavtale.

 

Endringslogg: 
Oppdatert 24.11.22 ihht. Prisopplysningsforskriften. 
Oppdatert 01.11.23 For nye kunder er 6 mnd prisgaranti fjernet. Endringen gjelder ikke eksisterende kunder med Sunndal Spotpris eller Sunndal Timesspotpris. 
Oppdatert 13.11.23 For nye kunder er det lagt til vilkår om godkjent kredittvurdering ved bestilling av Fastpris 1 år og Fast- og spotpris 1 år.