Leveringsvilkår privat

Generelt gjelder "Standard kraftleveringsavtale". I tillegg gjelder følgende vilkår for strømavtalene: 

Timesspotpris
Kunden avregnes etter Nord Pools priser time for time. I tillegg kommer vårt påslag som er inkludert kostnader med elsertifikat. Dette ganges med kundens forbruk i hver time, men på fakturaen vil det bli en gjennomsnittspris av dette som vises. Kontrakten løper inntil den blir oppsagt av en av partene. 

Spotpris
Kunden avregnes etter Nord Pools gjennomsnittspris pr måned. I tillegg kommer vårt påslag som er inkludert kostnader med elsertifikat. Kontrakten løper inntil den blir oppsagt av en av partene. Årlig forbruk inntil 40 000 kWh.

Fastpris 1 år
Prisen er fast og avtalen bindende. Årlig forbruk inntil 40 000 kWh. Nye kunder kan bli kredittvurdert. Vi forbeholder oss rett til å avvise kontrakter dersom resultatet av kredittvurderingen gir saklig grunn for det. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk. Dersom kunden ved avtalens utløp ikke har inngått ny strømavtale, vil kunden få levert variabel pris når annet ikke er avtalt.

Opphør i bindingstiden medfører bruddgebyr kr. 500 ved 6 mnd eller mindre resterende bindingstid eller kr. 1000 over 6 mnd resterende binding og krav om erstatning iht. Standard kraftleveringsavtale §5-1 dersom vi lider økonomisk tap. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq for de gjenværende månedene av kontrakten. Kravet vil da være prisdifferansen multiplisert med antall kWh som det forventes at kunden, basert på anleggets historiske forbruk, vil benytte ut avtaletiden. 

Regneeksempel erstatningskrav inkl. mva:
6.022 kr (8250 kWh sikret restvolum x 72,99 øre/kWh avtalepris)
- 3.296 kr (8250 kWh sikret restvolum x 39,95 øre/kWh gjeldende markedspris/salgspris)
= 2726 kr (Differansen mellom inntekt restvolum og salg restvolum)
I tillegg kommer bruddgebyr avhengig av restperiode, <6mnd kr. 500,-, >6mnd kr. 1000,-.

Vi kan på forespørsel foreta en beregning av eventuell kostnad en oppsigelse av kraftavtalen vil utgjøre. Dette er kostnadsfritt og leveres skriftlig senest innen fem virkedager. Beregningen av kostnaden er bindende for oss som kraftleverandør i 48 timer. 

Variabel pris
30 dagers varsel ved prisendring. Årlig forbruk inntil 40 000 kWh.

Fast og spotpris
Prisen er fast og avtalen bindende. 50 % fastpris med ett års varighet og 50 % spotpris. Når det faktureres vil 50 % av forbruket i perioden bli fakturert til fastpris og 50 % til spotpris. Årlig forbruk inntil 40 000 kWh. Nye kunder kan bli kredittvurdert. Vi forbeholder oss rett til å avvise kontrakter dersom resultatet av kredittvurderingen gir saklig grunn for det. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk. Dersom kunden ved avtalens utløp ikke har inngått ny strømavtale, vil kunden få levert variabel pris. 

Opphør i bindingstiden medfører bruddgebyr kr. 500 ved 6 mnd eller mindre resterende bindingstid eller kr. 1000 over 6 mnd resterende binding og krav om erstatning iht. Standard kraftleveringsavtale §5-1 dersom vi lider økonomisk tap. Erstatningen beregnes ved å legge til grunn differansen mellom den avtalte prisen og et gjennomsnitt av fremtidsprisen på Nasdaq for de gjenværende månedene av kontrakten. Kravet vil da være prisdifferansen multiplisert med antall kWh som det forventes at kunden, basert på anleggets historiske forbruk, vil benytte ut avtaletiden. 

Regneeksempel erstatningskrav inkl. mva:
3.102 kr (4250 kWh sikret restvolum x 72,99 øre/kWh avtalepris)
- 1.698 kr (4250 kWh sikret restvolum x 39,95 øre/kWh gjeldende markedspris/salgspris)
= 1.404 kr (Differansen mellom inntekt restvolum og salg restvolum)
I tillegg kommer bruddgebyr avhengig av restperiode, <6mnd kr. 500,-, >6mnd kr. 1000,-.

Vi kan på forespørsel foreta en beregning av eventuell kostnad en oppsigelse av kraftavtalen vil utgjøre. Dette er kostnadsfritt og leveres skriftlig senest innen fem virkedager. Beregningen av kostnaden er bindende for oss som kraftleverandør i 48 timer. 

Statlige avgifter
Endringer i statlige avgifter fører til tilsvarende endringer i prisen.

Bestilling og flytting
Ved bestilling av strøm gir kunden Sunndal Energi AS fullmakt til å ordne alle formaliteter med kundens netteier. Kraftprisavtalen er personlig. Ved flytting kan kunden be om å få overført avtalen til ny adresse.

Faktura
I Sunndal Energis nettområde faktureres strøm og nett samlet etterskuddsvis hver måned. Kunder i andre nettområder kan ha avvikende faktureringsintervaller. Ved forsinket betaling, vil kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrente etter gjeldende satser. Ved papirfaktura blir det belastet et miljøgebyr på kr 15,- inkl. mva.

Endring i priselementer og vilkår
Ved endring i priselementer eller vilkår varsles kunden direkte senest 30 dager før endringen trer i kraft iht. prisopplysningsforskriften. 

Her finner du standard kraftleveringsavtale.

 

Endringslogg: 
Oppdatert 01.07.24 ihht. vedtak til lov om endringer i energiloven mv. (tiltak for et mer forbrukervennlig stømmarked)
Oppdatert 01.06.24: Justert miljøgebyr på faktura
Oppdatert 13.11.23 For nye kunder er det lagt til vilkår om godkjent kredittvurdering ved bestilling av Fastpris 1 år og Fast- og spotpris 1 år. 
Oppdatert 01.11.23 For nye kunder er 6 mnd prisgaranti fjernet. Endringen gjelder ikke eksisterende kunder med Sunndal Spotpris eller Sunndal Timesspotpris. 
Oppdatert 24.11.22 ihht. Prisopplysningsforskriften.