Leveringsvilkår privat

Oppdatert 2.1.20

Generelt gjelder "Standard kraftleveringsavtale" fremforhandlet av Forbruke­rombudet og KS Bedrift. I tillegg gjelder følgende spesialvilkår for strømavtalene:

 

Spotpris

Kunden avregnes etter Nord Pools gjennomsnittspris pr måned. I tillegg kommer vårt påslag som er inkludert kostnader med elsertifikat. Kontrakten løper inntil den blir oppsagt av en av partene. Påslaget endres ikke de første 6 månedene etter at kontrakt er inngått. Hvis påslaget endres etter dette, vil du få beskjed.

 

Fastpris

Prisen er fast og avtalen bindende for den avtalte perioden. Dersom kunden ved avtalens utløp ikke har inngått ny strømavtale, vil kunden få levert variabel pris. Ved brudd av kontrakt påløper et gebyr, avhengig av hvor lang tid det er igjen av bindingstiden.  Kr 500,- hvis det er igjen 6 mnd. eller mindre, og kr 1000,- dersom det er igjen over 6 mnd. eller mer.

 

Variabel pris

Variabel pris er den tradisjonelt mest vanlige strømavtalen. Variabel pris er markedsavhengig, det vil si at den styres av tilgang og etterspørsel. Variabel pris kan bli justert flere ganger i året. Den påvirkes av temperatur, nedbør og konkurranse i markedet.  Vi tar risikoen. Den har 14 dagers varsling. Den vil bli varslet på vår hjemmeside.

 

Fast og spotpris

Denne avtalen består av 50 % fastpris med ett års varighet og 50 % spotpris. Fastdelen sikrer deg mot de verste pristoppene. Spotprisen sørger for at du er med når prisene er lave. Med denne avtalen vil du få en viss forutsigbarhet, og samtidig være med på prissvingningene i markedet. Når det faktureres vil 50 % av forbruket i perioden bli fakturert til fastpris og 50 % til spotpris. Dersom kunden ved avtalens utløp ikke har inngått ny strømavtale, vil kunden få levert variabel pris. Ved brudd av kontrakt påløper et gebyr, avhengig av hvor lang tid det er igjen av bindingstiden.  Kr 500,- hvis det er igjen 6 mnd. eller mindre, og kr 1000,- dersom det er igjen over 6 mnd. eller mer.

 

Statlige avgifter
Endringer i statlige avgifter fører til tilsvarende endringer i prisen.

 

Bestilling og flytting

Ved bestilling av strøm gir kunden Sunndal Energi KF fullmakt til å ordne alle formaliteter med kundens netteier. Kraftprisavtalen er personlig. Ved flytting vil kunden få overført avtalen til ny adresse, med mindre kunden sier opp avtalen.

 

Faktura

I Sunndal Energis nettområde faktureres strøm og nett samlet etterskuddsvis hver måned. Kunder i andre nettområder kan ha avvikende faktureringsintervaller. Ved forsinket betaling, vil kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrente etter gjeldende satser. Ved papirfaktura blir det belastet et miljøgebyr på kr 29,-.

 Leveringsvilkårene kan endres med 14 dagers varsel på våre internettsider eller på annen egnet måte.

Les mer om standard kraftleveringsavtale