Om Småvoll kraftverk

Om Småvoll kraftverk

Fredag 17. februar 2023 fattet styrene i Sunndal Energi, Sunndal Energi Holding, Forte Vannkraft og Småvoll kraftverk positiv investeringsbeslutning for bygging av Småvoll kraftverk. Mandag 27. februar ble spaden satt i jorda for Småvoll Kraftverk.

Arbeidet med modning og realisering av prosjektet startet allerede i 2005 som et samarbeidsprosjekt mellom fall- og grunneierne i vassdraget og utbyggingsselskapet Småvoll Kraftverk AS. Småvoll Kraftverk AS eies av Sunndal Energi AS og Forte Vannkraft AS med 50 % hver. Søknad om konsesjon ble sendt NVE i 2007, og konsesjon ble meddelt i kongelig resolusjon, med vilkår gitt av Olje- og energidepartementet, 8.mars 2013. Etter søknad ble konsesjonen utvidet til 8.mars 2023, og prosjektet mottok endelig godkjenning av detaljplan fra NVE 27.januar 2023.

Lokal verdiskaping
Kraftverket blir bygd på Gjøra tett opp mot grensen til Oppdal kommune og vil utnytte vannressurser og fallet i elva Erga. Selskapet vil ha forretningsadresse i Sunndal kommune, og med en utbyggingskostnad estimert til rundt 146 mill. kr. vil dette kunne utgjøre ca. 1 million kr i årlig eiendomsskatt til kommunen. I tillegg vil fallrettseiere motta fallrettsleie i hele kraftverkets levetid. Sunndal Energi vil stå for drift av anlegget/ha lokalt tilsynspersonell i driftsfasen og det er inngått avtale med SuNett om nettilknytning. Jenstad Maskin AS er valgt som hovedentreprenør for prosjektet, Sunndal Sparebank er hovedbankforbindelse, og lokal byggeleder/prosjektleder er innleid fra Storvik AS.

En del av det grønne skiftet
Det forventes at Småvoll årlig vil produsere rundt 39-40 GWh ny fornybar grønn energi. Dette tilsvarer forbruket til nesten 2 000 husstander med ny fornybar energi. Prosjektet passer godt inn i det «Grønne Skiftet» (Hurdalsplattformen) og kraftoppdekking. Det vil bli en skånsom utbygging, siden hele vannveien vil være i fjell.

Praktisk informasjon om byggefasen:
Estimert byggetid er 2 år.
Startfase: ca. 3 måneder. Tilrigging, klargjøre rigg og deponiområder, avdekke påhugg, grave ut kraftstasjonsområde, sprenge påhugg, samt sprenge adkomsttunnel og stasjonshall.
Borefase: ca. 10-12 måneder. Installere borerigg og utstyr – bore vannvei
Foring vannvei: ca. 3 måneder.
Bygging av kraftstasjon: ca. 5-6 måneder
Arbeider ved inntaket vil pågå i 2 faser, sommer 2023 og 2024. Arbeid ved inntaket vil koordineres tett med verneområdestyret for Trollheimen.