Vi gir tilbake

Vi gir tilbake

Her ser du våre retningslinjer for støtte/tildeling

Hvem kan søke?

Frivillige lag, foreninger og organisasjoner i Sunndal kommune.
Særlig de som arbeider for barn og ungdom blir prioritert.

Det ytes normalt ikke støtte til drift.

Enkeltutøvere kan støttes dersom personen satser nasjonalt eller høyere i sin idrett, er fylt 16 år, og representerer lokal klubb/lag/forening i Sunndal kommune (lokal tilhørighet kan i særskilte tilfeller oppfylle kravet)

 

Krav til søknaden

Alle søknader om støtte skal sendes via vårt søknadsskjema.  
Søknadsfrist 24.03.24.

 

I søknaden skal det blant annet opplyses om hvordan det kan synliggjøres at Sunndal Energi har bidratt med sponsorstøtte.

 

Eksempler på dette kan være:

- Mulighet for skilt med profilering ved arena/klubbhuset/anlegg (kostnader knyttet til skilt dekkes av Sunndal Energi ut over tildelte støtte)

- Mulighet for logo på bekledning, utstyr, materiell, kjøretøy etc.

- Omtale/logo på hjemmesider, sosiale medier etc.

- Eventuelle fribilletter, opptredener/arrangement, etc.

- Mediedekning som profilerer Sunndal Energi


Alle som mottar støtte skal som et minimum levere fotodokumentasjon; høyoppløselige digitale foto til fri bruk. Dette skal vise hva/hvilke tiltak midlene er brukt til, gjerne med synlig Sunndal Energi-logo der det er tilgjengelig. Bilder sendes senest ved sesongslutt eller ved endt arrangement.

  

Manglende oppfylling av gjenytelser kan føre til at senere sponsorsøknader avslås.

 

Midler og tildeling

Årlige rammer fastsettes av styret i Sunndal Energi Holding gjennom budsjettet. For 2024 er det satt av 250.000 kr som skal fordeles.

Administrasjonen og daglig leder gis fullmakt til å innstille og tildele midlene innenfor den rammen som er gitt.

Tildelinger over kr 20.000 legges fram for styret i Sunndal Energi for orientering og/eller vedtak.
For større prosjekt er det skjerpede søknadskriterier, dokumentasjonskrav og sluttrapportering.

 

Her kan du se lag og foreninger som har mottatt støtte tidligere år: 
2023 
2022